O USOS

Uniwersytecki System Obsługi Studiów należy do kategorii ewidencyjnych  systemów  informatycznych,  którego  przeznaczeniem  jest  kompleksowa  obsługa spraw studiów, studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników kursów dokształcających i  pracowników  naukowo-dydaktycznych.

 

Projektem USOS kieruje Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji - stowarzyszenie Uczelni powołane do życia na Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. System  jest  rozwijany od  2000  roku.

 

Na system USOS składa się rodzina aplikacji:

 • USOSadm – główna aplikacja – przeznaczona dla pracowników administracji;
 • USOSweb – aplikacja webowa, której głównymi odbiorcami są studenci  oraz  nauczyciele akademiccy,
 • aplikacje  stowarzyszone,  które  uzupełniają  funkcjonalnie  system.   Ich   zadaniem   jest zapewnienie informatycznej obsługi kolejnych obszarów działalności edukacyjnej uczelni.

 

System jest efektem współpracy największych polskich uczelni. Jest to kompleksowe narzędzie informatyczne służące do zarządzania sprawami studiów w szkole wyższej. Wśród głównych zastosowań USOS znajdują się między innymi:

 

 • rekrutacja na studia i immatrykulacja;
 • Elektroniczne Legitymacje Studenckie (drukowanie, przedłużanie ważności itp.);
 • przygotowywanie oferty dydaktycznej (przedmioty, zajęcia, grupy, terminy, prowadzący), zarządzanie tokiem studiów (programy studiów wszystkich stopni i rodzajów, zapisy na zajęcia, protokoły z ocenami, zaliczenia itd.);
 • podania studenckie;
 • prace i egzaminy dyplomowe, elektroniczna archiwizacja prac dyplomowych;
 • stypendia;
 • akademiki,
 • płatności za usługi edukacyjne,
 • wsparcie dla Procesu Bolońskiego;
 • praktyki zawodowe studentów;
 • ankiety;
 • sprawozdawczość;
 • sprawy pracownicze (zatrudnienia etatowe i nieetatowe, rozliczanie pensum itp.);
 • Biuro Karier;
 • uniwersyteckie archiwum.

 

W dniu 25 czerwca 2018 r. Jego Magnificencja Rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka wydał zarządzenie w sprawie wdrażania Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS).

 

Powrót