Zespół wdrożeniowy

Nadzór nad wdrażaniem systemu USOS sprawuje Komitet Sterujący w składzie:

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny - Prorektor ds. Kształcenia

 

Członkowie:

 

- dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki, prof. nadzw.

- mgr inż. Anna Klimczyk

- dr inż. Grzegorz Król

- dr inż. Adam Lichota

- mgr Aleksandra Matukin-Szumlińska

- dr inż. Szczepan Moskwa

- dr inż. Tomasz Pełech-Pilichowski

 

Komitet podejmuje kluczowe decyzje związane z wdrażaniem Systemu, w szczególności w zakresie merytorycznym, organizacyjnym i finansowym.

 

Wdrożenie systemu USOS prowadzi Uczelniany Zespół Wdrożeniowy, w którego skład wchodzą m.in:

- dr inż. Grzegorz Król (Kierownik Zespołu)

- mgr inż. Anna Pietrzyk (Koordynator merytoryczny)

- dr inż. Marek Zachara (Koordynator IT)

 

oraz zespoły robocze złożone z pracowników AGH, studentów Koła Naukowego BIT oraz zewnętrznych ekspertów.

 

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 

  • prowadzenie działań, w tym technicznych i informatycznych, organizacyjnych związanych z wdrażaniem Systemu;
  • wykonywanie wszelkich czynności zleconych przez Komitet;
  • wprowadzanie jednolitych w skali całej Uczelni zasad wdrażania Systemu, określonych przez Komitet.

 

Do zadań Koordynatora merytorycznego należą:

 

  • koordynacja prac merytorycznych związanych z wdrożeniem w Uczelni systemu USOS, w szczególności wsparcie merytoryczne przy pracach informatycznych, organizacja przepływu informacji, w tym konsultacje i współpraca z ekspertami zewnętrznymi, programistami oraz innymi jednostkami AGH, a także użytkownikami końcowymi, bieżące monitorowanie postępu prac związanych z wdrożeniem USOS;
  • koordynacja organizacyjna, administracyjna i finansowa wszelkich spraw związanych z wdrożeniem USOS w AGH.

 

Powrót